Newsletter

Join our newsletter and get the latest Lola updates!

Your name:
Email address:

Follow us
Instagram

Like us
Facebook

Visit us in Katwijk

Terms & conditions

Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Lola's kids die tot stand zijn gekomen met de consument via koop op afstand. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op http://www.lolaskids.nl. 
De Algemene Voorwaarden kunnen daar tevens worden gedownload en afgedrukt. Op verzoek worden de Algemene Voorwaarden door ons toegezonden.
1.2 Door het accepteren van een aanbieding danwel het plaatsen van een bestelling verklaart de consument akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, dan zal Lola's kids dit duidelijk vermelden.
2.2 Lola's kids zal haar producten zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw beschrijven. Kennelijke vergissingen of fouten binden Lola's kids niet.
2.3 Lola's kids zal bij haar aanbiedingen duidelijk de rechten en plichten van de consument vermelden wanneer die een aanbieding accepteert. Daartoe behoren vermelding van de prijs, bezorgkosten, betalingswijze en het herroepingsrecht.
2.4 Lola's kids is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden. Er is pas sprake van een overeenkomst zodra Lola's kids de bestelling heeft geaccepteerd.

Herroepingsrecht

3.1 Na aankoop heeft de consument het recht een artikel, zonder opgaaf van reden te retourneren binnen veertien dagen, ingaande op de dag van ontvangst door de consument. Indien een artikel door zijn aard niet onder het herroepingsrecht valt, zal dit door Lola's kids vermeld worden in het aanbod.
3.2 Tijdens de zichttermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien de consument een artikel wenst te retourneren op grond van het herroepingsrecht, dient dit ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te geschieden. Een verzegeling mag niet verbroken zijn. De consument dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van de retourzending en de verzendkosten voor zijn rekening te nemen.
3.3 Bij retournering conform de voorwaarden en binnen de zichttermijn, zal Lola's kids het aankoopbedrag binnen 30 dagen terugbetalen.

Prijzen en betalingen

4.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten of diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart vermeld.
4.2 Gedurende de vermelde geldigheidsduur zal Lola's kids prijzen niet verhogen, tenzij sprake is van verandering in BTW-tarieven of extreme schommelingen in vreemde valuta die voor Lola's kids van belang zijn.
4.3 Betaling dient te geschieden op een door Lola's kids aangeboden betaalwijze. Lola's kids kan niet verplicht worden een andere betaalwijze te accepteren. Lola's kids is gerechtigd nadere voorwaarden aan de betaling te verbinden. Bij betaling via bank of giro geldt als dag van betaling de dag waarop het bedrag op de rekening van Lola's kids is bijgeschreven.
4.4 Betaling dient direct na een bestelling voldaan te worden. Als het verschuldigde bedrag ontvangen is door Lola's kids zal de bestelling in behandeling genomen worden en verwerkt worden.
4.5. Indien de consument in gebreke blijft, is Lola' kids gerechtigd de betreffende overeenkomst uit te stellen danwel te ontbinden.

Levering

5.1 De vermelde levertijden bij de producten zijn indicatief met een maximale levertijd van 30 dagen. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling, tenzij de levertijd zodanig lang is, dat van de consument redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat hij de overeenkomst in stand houdt. In dat geval zal Lola's kids het aankoopbedrag binnen 30 dagen retourneren aan de consument.
5.2 Als afleveradres geldt het door de consument opgegeven adres. Voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden in het door de consument opgegeven bezorgadres is Lola's kids niet aansprakelijk.
5.3 Leveringen vinden alleen plaats naar landen die door Lola's kids zijn vermeld. Lola's kids kan niet verplicht worden tot levering naar andere landen.

Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle door Lola's kids geleverde producten of diensten blijven eigendom van Lola's kids totdat de consument alle verplichtingen uit alle overeenkomsten is nagekomen. Het risico van schade of vermissing gaat over op de consument vanaf het moment van levering.

Conformiteit en garanties

7.1 Lola's kids draagt ervoor zorg dat bestelde producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.
7.2 Wanneer een product gezien zijn aard onder garantie wordt geleverd en er treedt een gebrek op binnen de garantietermijn, dan dient de consument Lola's kids daarvan schriftelijk of via e-mail op de hoogte te stellen. Lola's kids zal het artikel ter reparatie terugnemen dan wel vervangen, mits het gebrek niet door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik is ontstaan. De keuze voor reparatie of vervanging ligt bij Lola's kids.
7.3 Garantie is beperkt tot de termijn die door de producent of leverancier van het product is vastgesteld.

Reclames en aansprakelijkheid

8.1 De consument dient een artikel bij ontvangst zo spoedig mogelijk te controleren. Eventuele gebreken of transportschade dienen binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk of via e-mail te worden gemeld aan Lola's kids.
8.2 Lola's kids zal na ontvangst van de klacht de artikelen, na retournering daarvan, ofwel vervangen ofwel het aankoopbedrag terugbetalen.
8.3 Voldoet een artikel bij normaal gebruik niet aan de kwaliteitsnormen die er redelijkerwijs aan gesteld mogen worden, dan kan de consument Lola's kids daarvan schriftelijk danwel via e-mail op de hoogte stellen en zal Lola's kids de klacht beoordelen en zonodig het betreffende artikel repareren of vervangen.

Overmacht

9.1 Lola's kids kan niet worden verplicht tot het nakomen van een overeenkomst of deel ervan, indien er sprake is van overmacht. Lola's kids heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te schorten, slechts deels na te komen danwel te ontbinden zonder vergoeding van schade aan de consument. Dit ontslaat de consument niet van de verplichting tot betaling van dat deel van de overeenkomst dat wel is nagekomen en een zelfstandige waarde vertegenwoordigt.
9.2 Duurt de periode van overmacht langer dan 2 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op elke overeenkomst tussen Lola's kids en de consument is het Nederlands recht van toepassing, ook als de producten of diensten geheel of gedeeltelijk in het buitenland zijn geleverd.
10.2 Lola's kids en de consument zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterse hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

© 2018 Lola's Kids • Disclaimer
Webdevelopment: 2nd Chapter BV